top klein

Oplevering huis, opleveringsgebreken

Oplevering nieuwbouw woning

De koop van een huis is voor veel mensen de grootste investering van hun leven. Het is daarom van belang dat u waar voor uw geld krijgt en het gekochte huis volgens de gemaakte afspraken wordt geleverd. De zogeheten 'oplevering' is een goed moment om na te gaan of de gemaakte afspraken goed zijn nagekomen. Hieronder leest u meer over de procedure en rechtsgevolgen van de oplevering. We gaan daarbij met name uit van de regels van de 'model koop-/aannemingsovereenkomst' die van toepassing is op veel nieuwbouwhuizen.

Wat is een oplevering?

Als het bouwproces tot een einde is gekomen, zal de aannemer het huis willen overdragen. Bij de oplevering wordt de sleutel overgedragen en wordt de opdrachtgever van de bouw (de koper) eigenaar van de woning.

Bij de oplevering is het de bedoeling dat opdrachtgever en aannemer het huis visueel inspecteren, waarbij zij beoordelen of het huis voldoet aan de gemaakte afspraken. De op- en aanmerkingen over de woning worden in het "Proces Verbaal van Oplevering" genoteerd. De aannemer zal de geconstateerde afwijkingen vervolgens op korte termijn ( zie hiervoor de termijn genoemd in het contract en bijbehorende algemene voorwaarden ) moeten herstellen.

Gebreken die niet visueel geconstateerd kunnen worden zijn zogeheten “verborgen gebreken” , waarop aannemer later na ontdekking aangesproken kan worden. Zie onze webpagina 'gebreken'.

Ter zake van gebreken die niet vallen onder 'verborgen gebreken' en niet op het Proces Verbaal van oplevering genoemd zijn, kunt u de aannemer - uitzonderingen daargelaten - niet meer aanspreken.

Let op: Het is bij het opmaken van een proces-verbaal ook zaak om op dat stuk kwesties te noteren waarover koper en aannemer van mening verschillen. En het is van belang om beschadigingen te noteren! Dit om latere discussies over wie de beschadiging heeft veroorzaakt te voorkomen.

Gegeven het belang van de oplevering en het daarbij op te maken proces-verbaal is het raadzaam dat u zich bij de oplevering bij laat staan door een bouwkundige.

Oplevering in drie stappen

Vaak vindt de oplevering in drie stappen plaats. De eerste stap is de aankondiging van aannemer dat de oplevering plaats gaat vinden. De aannemer moet tenminste 14 dagen voor de oplevering bekend maken dat oplevering gaat plaats vinden. Koper heeft dan voldoende tijd heeft om - zo hij dat wenst - een deskundige in te schakelen.

Vooroplevering

Een tweede stap kan zijn de zogenaamde vooroplevering. De vooroplevering heeft geen juridische gevolgen, maar is bedoeld om zoveel mogelijk gebreken al voor de officiële oplevering te verhelpen.

De derde stap is de officiële oplevering, zoals hierboven is beschreven. Die oplevering heeft veel juridische gevolgen, zoals het overgaan van het risico betreffende de woning op koper en de gebrekenregeling zoals hiervoor genoemd.

Als de aannemer koper bericht dat hij wil opleveren, moet koper aan de oplevering meewerken. Oplevering kan alleen worden geweigerd als de woning (nog) niet geschikt is voor bewoning.

Na ondertekening van het proces-verbaal van oplevering en overhandiging van de sleutels aan koper is de woning officieel juridisch aan koper geleverd.

De praktijk: veel opleveringsgebreken

Hoewel de bouw in Nederland veelal van goede kwaliteit is, zijn bij de oplevering van een nieuwbouw woning vaak vele gebreken te constateren. Als u er met uw aannemer of koper 'niet uitkomt', kunnen onze advocaten - gespecialiseerd in bouwrecht - u rechtshulp verlenen. Voor te late oplevering kunt u kijken op onze webpagina: te late oplevering.

Krijgt u uw huurhuis te laat opgeleverd vraag dan rechtshulp aan onze huurrecht advocaat.

Direct actie:

Heeft u te maken met een aannemer of koper die zijn afspraken niet nakomt?, bel 020 - 6890 863 of mail direct met onze advocaten. Samen lossen we het op.

oplevering huis