top klein

Minderwerk

 

Wanneer is er sprake van minderwerk? Welke financiële gevolgen heeft dat?

Hieronder geven wij uitleg over dit voor het bouwrecht belangrijke onderwerp.

Als u als aannemer of opdrachtgever rechtshulp nodig heeft bij ‘minderwerk kwesties’ kunnen onze bouwrecht advocaten u helpen.

Wat is minderwerk?

Minderwerk zijn werkzaamheden die in de aannemingsovereenkomst of in de offerte zijn opgenomen, maar niet zijn uitgevoerd.
Het kan bijvoorbeeld gaan om een geval waarbij de aannemer heeft verzuimd om alle overeengekomen stopcontacten te plaatsen, of het op verzoek van opdrachtgever achterwege laten van schilderwerkzaamheden.

Minderwerk is vaak wat anders dan een goedkopere oplossing voor een afgesproken stelpost. Lees hierover onze pagina: wat is een stelpost?

Wat zegt de wet over minder werk?

In artikel 7: 755 van het Burgerlijk Wetboek is een regeling opgenomen over meerwerk. Het artikel bepaalt echter niets over minderwerk. Ook bestaan er geen andere wetsartikelen over dit onderwerp.

Financiële gevolgen minderwerk

Als de aannemer zonder meer meewerkt aan de wijziging van de opdracht om minder werk uit te voeren, dan wordt in veel gevallen er vanuit gegaan dat hij ook instemt met een overeenkomstige wijziging van de aannemingsovereenkomst, ook wat betreft de aanneemsom. De opdrachtgever is dan niet de volledige oorspronkelijke aanneemsom meer verschuldigd.

Als de aannemer bepaalde werkzaamheden niet heeft uitgevoerd, kan de opdrachtgever de aannemingsovereenkomst gedeeltelijk ontbinden of opzeggen, zodat ook in die gevallen niet de gehele oorspronkelijke aanneemsom verschuldigd is.

Echter is niet in alle gevallen ‘is 'korting’ op de oorspronkelijke aanneemsom gerechtvaardigd. Veel hangt af van de bijzondere omstandigheden van het specifieke geval.

In de praktijk wordt overigens niet altijd feitelijk minder betaald aan de aannemer, maar wordt het minderwerk vaak ‘verrekend’ met het uitgevoerde meerwerk.

minderwerk

Minderwerk in UAV geregeld

In de UAV 2012 is het meer- en minderwerk uitgebreid geregeld. Onder hoofdstuk X. paragraaf 35 valt onder meer het volgende te lezen:

De verrekening van het meer werk geschiedt door bijbetaling, die van het minder werk door inhouding op de aannemingssom. De opdrachtgever en de aannemer komen overeen op welke wijze – ineens of in gedeelten – en wanneer de verrekening geschiedt van het meer en het minder werk..

Opdrachtgever en aannemer kunnen dus overeenkomen op welk tijdstip het minderwerk wordt verrekend. Als over het tijdstip van verrekening niets wordt overeengekomen geschiedt de verrekening bij de eindafrekening van het werk.

Op zoek naar minderwerk kan lonend zijn voor opdrachtgever

Omdat opdrachtgever in geval van minderwerk veelal recht heeft op korting van de aanneemsom, kan het lonen voor opdrachtgever om bij oplevering goed na te gaan of alle werkzaamheden wel zijn verricht. Actief op zoek gaan naar minderwerk kan de kosten beperken.

Discussies over minderwerk

Tussen opdrachtgevers en aannemers ontstaan regelmatig discussies over minderwerk. Vragen die kunnen opdoemen zijn: Is er wel sprake van minderwerk? Bestaat er recht op korting voor minderwerk? En zo ja, hoe hoog dient die korting te zijn?

Rechtshulp bij minderwerk

Bent u aannemer of opdrachtgever en heeft uw te maken met een geschil over minderwerk? Vraag dan rechtshulp aan onze specialisten. Wij zijn u graag van dienst. Bel 020 – 6890 863 of mail