top klein

Wabo Omgevingswet

 omgevingswet

Wat is de Wabo?

Omgevingsrecht is een verzameling wetten en regels waarmee de overheid de (gebouwde) omgeving en het milieu op een schone, veilige en voor iedereen prettige manier in stand probeert te houden. Met het omgevingsrecht moet iedere burger rekening houden. Voor het uitvoeren van (ver)bouwwerkzaamheden is meestal toestemming nodig van de gemeente.
Dat betekent dat voordat u bouwactiviteiten kan beginnen, u eerst
een omgevingsvergunning moet aanvragen en/of een melding moet doen.

Met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, afgekort Wabo,
is de vergunningaanvraag vereenvoudigd. De omgevingsvergunning vervangt verschillende losse vergunningen, zoals de sloop-, kap- en bouwvergunning.
Deze kunnen nu in één aanvraag worden afgehandeld. Ook als het plan niet past binnen het bestemmingsplan, bijvoorbeeld als u hoger gaat bouwen dan de maximaal toegestane bouwhoogte, kan middels een reguliere omgevingsvergunning toestemming worden gevraagd om van het bestemmingsplan af te mogen wijken.

Maar een omgevingsvergunning alleen is niet altijd voldoende. Ook moet er nog steeds aan de eisen van aanvullende regelgeving worden voldaan. Regels die betrekking hebben op onder meer het milieu, de luchtkwaliteit, het geluidniveau en de bescherming van natuurgebieden. Dat alles maakt het omgevingsrecht er in de praktijk uiteindelijk niet eenvoudiger op. 

De Omgevingswet zal Wabo vervangen

De Wabo is in 2010 in werking getreden.
Maar de volgende wetswijziging komt er al weer aan, namelijk de Omgevingswet.

De OMGEVINGSWET, wat is dat?

De Omgevingswet is het toekomstige omgevingsrecht waarmee kortweg circa 26 wetten op het gebied van bouwen, milieu, natuur, ruimtelijke ordening en monumentenzorg worden samengevoegd. Met de Omgevingswet wil de overheid het omgevingsrecht (opnieuw) gemakkelijker maken en in het wettelijk systeem meer samenhang brengen. Vergunningaanvragen die nu nog apart van elkaar worden behandeld kunnen te zijner tijd met de Omgevingswet gezamenlijk als één vergunning worden verleend.
Deze ene vergunning moet overigens dan nog steeds aan dezelfde procedures en voorwaarden voldoen, onder andere aan milieu- en omgevingseisen.

Wat verandert er?

Met de Omgevingswet wordt er een nieuw begrip geïntroduceerd: het omgevingsplan. Waarin het omgevingsplan zich precies onderscheid van een bestemmingsplan is nog niet geheel uitgekristalliseerd. Op dit moment voert de overheid een aantal proefprojecten uit om dit verder te onderzoeken en duidelijkheid over te verschaffen. Wat procedure betreft wijkt het omgevingsplan namelijk niet af van een bestemmingsplan. Het effect en meerwaarde van de nieuwe wet is dus nog onzeker.

Wanneer gaat de omgevingswet in werking?

De omgevingswet heeft straks gevolgen voor burgers en bedrijven, maar ook voor overheden, die activiteiten willen ontplooien in de fysieke leefomgeving.
Naar verwachting zal de Omgevingswet medio 2019 in werking treden. Tot die tijd
verandert niets en blijft de huidige omgevingsvergunningprocedure van kracht.

BOUWRECHT ADVOCAAT volgt de ontwikkelingen op de voet en informeert u over de voor u belangrijke veranderingen op het gebied van de vergunningaanvraag. Voor rechtshulp belt u 020 - 6890 863 of mail.