top klein

Aannemingsovereenkomst regiebasis + voorbeeld overeenkomst

In een aannemingsovereenkomst op regiebasis hebben de opdrachtgever en de aannemer geen vooraf bepaalde vaste aanneemsom afgesproken. In plaats daarvan ontvangt de aannemer een vergoeding op basis van de daadwerkelijk uitgevoerde arbeid, evenals een vergoeding voor de geleverde materialen en het gebruikte materieel. Uiteraard is er nog steeds ruimte voor de aannemer om winst te maken, vaak in de vorm van een overeengekomen percentage.

Wanneer kiezen voor regiebasis?

De keuze om geen vaste aanneemsom af te spreken kan worden gemaakt wanneer het vooraf moeilijk is om de omvang van het werk te voorspellen. Soms ontstaat deze situatie doordat de opdrachtgever en de aannemer geen duidelijke afspraken hebben gemaakt, vooral bij kleinere bouwprojecten. Dit kan leiden tot latere discussies over de aard van de overeenkomst, of deze al dan niet op regiebasis is.

Welke bedragen zijn verschuldigd? Wie is verantwoordelijk voor kostenoverschrijding?

Bij een vaste aanneemsom draagt de aannemer het risico als het werk duurder uitvalt dan verwacht. In een regieovereenkomst ligt dit risico bij de opdrachtgever. Als in de regieovereenkomst geen uurtarief is bepaald, wordt verwacht dat de aannemer het werk tegen een redelijke prijs uitvoert. De opdrachtgever moet een redelijke prijs betalen voor de uitgevoerde werkzaamheden. Dit is wettelijk geregeld in artikel 7:752 lid 1 BW.

aannemingsovereenkomst regie 2

Risico voor opdrachtgever en discussies over redelijk bedrag

Bij regieovereenkomsten kan de uiteindelijke aanneemsom verrassend hoog uitvallen voor de opdrachtgever. In gevallen waarin geen prijs is overeengekomen, wordt echter verwacht dat de aannemer het werk tegen een redelijke prijs uitvoert. Artikel 7:752 BW bepaalt dat bij het bepalen van een redelijke prijs rekening wordt gehouden met de prijzen die de aannemer gewoonlijk hanteert voor vergelijkbare werkzaamheden. Als de opdrachtgever betwist dat de prijs redelijk is, moet de aannemer dit aantonen. Dit kan gebeuren aan de hand van bewijsstukken zoals urenstaten, werkbonnen en facturen van leveranciers.
De discussie over de totale aanneemsom kan worden opgelost door een deskundige te laten berekenen wat een redelijke totale aanneemsom had moeten zijn. Echter, deze berekening moet gedetailleerd en goed onderbouwd zijn. In sommige gevallen kan de rechter ook een deskundige benoemen om te beoordelen of de in rekening gebrachte prijs redelijk is in verhouding tot het uitgevoerde werk.

Richtprijs

Bij regieovereenkomsten moet rekening worden gehouden met de verwachtingen die de aannemer heeft gewekt met betrekking tot de prijs. Als een richtprijs is bepaald, mag deze met niet meer dan 10% worden overschreden, tenzij de aannemer de opdrachtgever tijdig waarschuwt voor mogelijke verdere overschrijdingen. Als de prijs meer dan 10% boven de richtprijs uitkomt, moet de aannemer aantonen dat het uitgevoerde werk wezenlijk verschilt van het werk waarvoor de richtprijs was afgegeven.

Kortom, bij aannemingsovereenkomsten op regiebasis is het belangrijk dat zowel de opdrachtgever als de aannemer duidelijke afspraken maken en alert zijn op de prijsontwikkeling tijdens het project om ongewenste verrassingen te voorkomen.

Voorbeeld aannemingsovereenkomst in regie

Bent u aannemer of opdrachtgever en wenst u een goede aannemingsovereenkomst in regie af te sluiten?, bestel dan bij ons een juridisch goed voorbeeld van een aannemingsovereenkomst in regie. De overeenkomst is opgesteld volgens de nieuwste juridische regels.

Vragen of rechtshulp?

Voor vragen of rechtshulp kunt u bellen ( 020 6890 863 ) of mailen met onze bouwrechtspecialisten. Ook over aannemingsovereenkomsten op regiebasis.