top klein

Bouwrecht


Het bouwrecht is een breed vakgebied en bestrijkt veel juridische onderwerpen die met het (ver)bouwen of het in standhouden van bouwwerken in de ruimste zin van het woord (zoals ook infrastructuren en grondwerken) te maken heeft.

Het bouwrecht strekt zich uit tot zowel publiek- als privaatrecht. Het privaatrechtelijke bouwrecht heeft grotendeels betrekking op de afspraken die tussen partijen worden gemaakt, bijvoorbeeld tussen opdrachtgever en aannemer, opdrachtgever en architect
of adviseur. Naast het verbintenissenrecht vallen ook onderwerpen als bouwfinanciering (bouwtijd, de prijs van het werk, bouwstagnatie, meer- en minder werken), garanties, verzekeringen, retentierecht en het bouwprocesrecht onder het privaatrechtelijk bouwrecht.

De advocaten van BOUWRECHT ADVOCAAT kunnen u adviseren bij alle kwesties waar u als opdrachtgever, architect  of aannemer in de bouw mee te maken krijgt. Uiteraard kunnen wij ook uw belangen behartigen ten opzichte van uw 'tegenpartij' en zo nodig voor u procederen bij geschillen.

bouwrecht

Bouwcontracten

Ook verleent BOUWRECHT ADVOCAAT ondersteuning bij het opstellen of beoordelen
van alle soorten bouwcontracten waaronder:


Aannemingsovereenkomsten (het traditionele model, geïntegreerde modellen zoals
  Design & Build, Turnkey);
• architecten- en adviseursopdrachten;
• algemene contractvoorwaarden (zoals UAV, AVA, GIW)
• samenwerkingsovereenkomsten tussen overheid, beleggers en ontwikkelaars.

Wet-en regelgeving

De overheid probeert met verschillende regels onze leefomgeving: het milieu,de ruimtelijke ordening en de gebouwde omgeving in goede banen te leiden. Dat doet de overheid met publiekrechtelijke instrumenten, waaronder het omgevingsrecht, bestemmingsplannen, gebiedsontwikkeling, de Woningwet, het monumentenrecht,de milieueffectrapportage, en het Bouwbesluit.

De omgevingsvergunning en de Wabo

De overheid beoogt ook de kwaliteit van bouwwerken beter te reguleren.
Voor de meeste (ver)bouw- en sloopwerkzaamheden aan een gebouw is daarom een omgevingsvergunning nodig. Sinds oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht, die het voor particulieren en ondernemers mogelijk maakt sneller en eenvoudiger dan voorheen een vergunningsaanvraag in te dienen. Desondanks moet bij de omgevingsvergunningaanvraag ook met aanvullende wetgeving rekening worden gehouden. De juristen advocaten van BOUWRECHT ADVOCAAT kunnen u adviseren en eventueel van dienst zijn bij het verkrijgen van de juiste vergunningen die voor (ver)bouw noodzakelijk en zijn ook op de hoogte van actuele regelgeving, zoals
de Omgevingswet en de Aanbestedingswet.

Vraag rechtshulp

Heeft u rechtshulp nodig bij uw bouwzaak? Neem contact op met onze specialisten. Bel 020 - 6890 863 of mail