top klein

Aannemingsovereenkomst ontbinden of opzeggen

 

U wilt als opdrachtgever of als (onder)aannemer de aannemingsovereenkomst tussentijds beëindigen. Hoe doet u dat? Zegt u de overeenkomst op, of ontbindt u de overeenkomst? Wat zijn de financiële gevolgen?

Twee beëindigingsmethoden met verschillende gevolgen

Er zijn twee methoden om een aannemingsovereenkomst te beëindigen, namelijk opzegging of ontbinding. Omdat de voorwaarden en (financiële) gevolgen van opzegging en beëindiging sterk van elkaar verschillen, is het goed stil te staan bij de verschillen van deze beëindigingsmethoden.

Opzegging aannemingsovereenkomst

Volgens de wet ( art. 7:764 BW ) is de opdrachtgever te allen tijde bevoegd de aannemingsovereenkomst (geheel of gedeeltelijk) op te zeggen. De opzegging hoeft niet per se schriftelijk te geschieden, maar kan ook mondeling of – onder omstandigheden – zelfs stilzwijgend tot stand komen. Uiteraard verdient een (aangetekende) schriftelijke opzegging om bewijsrechtelijke redenen de voorkeur.

Let op: in de bouw komen vaak tussen partijen overeengekomen standaardvoorwaarden voor die van de wet kunnen afwijken. Zo wordt in de UAV 2012 bepaald dat naast de opdrachtgever óók de aannemer – onder bepaalde omstandigheden - de bevoegdheid heeft het werk in onvoltooide staat te beëindigen. Lees dus altijd de specifieke voorwaarden die bij het aangaan van de aannemingsovereenkomst zijn overeengekomen.

Financiële gevolgen opzegging

Het opzeggen van de aannemingsovereenkomst door opdrachtgever heeft vaak aanzienlijke financiële gevolgen voor opdrachtgever. Het uitgangspunt is dat opdrachtgever de gehele voor het werk afgesproken aanneemsom en het eventuele meerwerk dient te voldoen en daarop slechts de ‘besparingen’ van de aannemer in mindering mag brengen. Die besparingen zijn gelijk aan de kosten die de aannemer niet meer heeft omdat hij het restant van het werk niet hoeft te voltooien. De aannemer heeft dus wel recht op de volledige winst over het gehele werk
Het kom er dus dat op neer dat naarmate de opzegging meer plaatsvindt in de beginfase van uitvoering van het aangenomen werk de financiële gevolgen groter zijn voor opdrachtgever. Immers dient opdrachtgever dan de gehele aanneemsom minus de besparingen te betalen, terwijl er niets of weinig van het werk is uitgevoerd. Het is zelfs zo dat de aanneemsom minus de bespaarde kosten verschuldigd is als de aannemer nog niets heeft uitgevoerd.

Ontbinding aannemingsovereenkomst

Zowel de opdrachtgever als de aannemer heeft op grond van de wet (artikel 6: 265 BW) de mogelijkheid de aannemingsovereenkomst te ontbinden. Zo kan de aannemer ontbinden als de opdrachtgever niet betaalt, en de opdrachtgever als de aannemer geen deugdelijk werk levert.

Voorwaarden bij ontbinding zijn:
• wederpartij moet toerekenbaar tekort schieten (wanpresteren);
• het ‘tekort schieten’ moet voldoende ernstig zijn om ontbinding te rechtvaardigen;
• de tekort schietende partij moet ‘in gebreke’ zijn gesteld, ofwel een uiterste termijn zijn gegeven waarbinnen alsnog goed gepresteerd kan worden. Pas daarna kan sprake zijn van “verzuim”.

Als opdrachtgever dient u er zich van te overtuigen dat uw situatie aan bovengenoemde ontbindingsvoorwaarden voldoet, want anders is de kans groot dat de ‘ontbinding’ als opzegging wordt beschouwd met de hiervoor genoemde financiële gevolgen.
Hierbij speelt een rol dat de aannemer in het algemeen in staat moet worden gesteld het werk naar behoren af te maken. Zolang er nog niet is opgeleverd of de vastgestelde opleveringsdatum is verstreken, is het de vraag of al kan worden aangenomen dat er sprake is van verzuim.

Gevolgen ontbinding aannemingsovereenkomst

Ontbinding van de aannemingsovereenkomst komt er op neer dat de aannemingsovereenkomst feitelijk niet meer bestaat en dat reeds verrichte prestaties ongedaan moeten worden gemaakt.
In de meeste gevallen zal het niet mogelijk of redelijk zijn het deels voltooide werk ongedaan te maken. De aannemer heeft dan recht op betaling van het reeds verrichte werk minus een eventuele correctie voor het niet uitvoeren van deugdelijk werk.
Via de ontbindingsmethode betaalt opdrachtgever dus een bedrag dat overeenkomt met wat het werk ‘waard’ is. Ontbinden is voor de opdrachtgever daarom meestal financieel voordeliger dan opzeggen.

Aansprakelijk stellen aannemer, voorbeeldbrief in gebreke stellen aannemer

Als uw aannemer niet goed presteert en u wilt uw juridische positie versterken of veiligstellen, dan is het versturen van een juridisch correcte in gebreke stelling of sommatie brief vaak noodzakelijkl. Maak daarbij geen fouten en voorkom kostbare missers door bij ons een voorbeeld brief te bestellen. Dat kunt u doen door te klikken op: voorbeeldbrief aansprakelijk stellen aannemer.

Rechtshulp

Zoals u heeft gelezen, heeft het beëindigen van een aannemingsovereenkomst verstrekkende financiële gevolgen. Laat u daarom altijd juridisch adviseren voordat u daartoe overgaat. Rechtshulp is ook raadzaam als u zelf opgezegd of 'ontbonden' wordt. Bel 020 - 6890 863 of mail

aannemingsovereenkomst ontbinden opzeggen