top klein

te laat opleveren huis

 

Wanneer moet het werk worden opgeleverd?

De aannemer heeft twee hoofdverplichtingen bij het uitvoeren van de aannemingsovereenkomst. Het werk moet deugdelijk - conform de gemaakte afspraken en goed vakmanschap - worden uitgevoerd én op tijd worden opgeleverd. Om te bepalen of het werk op tijd is opgeleverd zal in de eerste plaats gekeken moeten worden wat opdrachtgever en daarover hebben afgesproken.

Wat staat in de aannemingsovereenkomst?

In veel aannemingsovereenkomsten is een zogenaamde 'bouwtijd' overeengekomen. De bouwtijd is de periode vanaf start van het werk tot aan de oplevering. Omdat de aannemer bijna altijd te maken krijgt met dagen waarop onmogelijk gewerkt kan worden, wordt de bouwtijd meestal aangegeven in werkbare dagen. In de aannemingsovereenkomst wordt dan bijvoorbeeld opgenomen dat de bouwtijd 130 werkbare dagen bedraagt.

Wat zijn werkbare werkdagen?

Veel kalenderdagen zijn niet te beschouwen als werkdagen.  

Niet als werkdagen worden beschouwd algemeen erkende, door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- en feestdagen, vakantiedagen en andere vrije dagen.

Hetzelfde geldt voor de zogenaamde 'onwerkbare dagen', dat zijn dagen waarop de aannemer door slecht weer minimaal 5 uur niet kan werken.

Globaal gesproken kent een kalenderjaar ongeveer 180 werkbare dagen. Maar een lange vorstperiode kan dat aanzienlijk verkorten.

Wanneer gaat de bouwtijd in?

Bij het laten bouwen van een huis wordt meestal afgesproken dat de bouwtijd ingaat zodra de begane grondvloer is gelegd. Bij appartementen wordt meestal afgesproken dat de bouwtijd ingaat zodra de graafwerkzaamheden van start gaan, of als minimaal een bepaald percentage van een nieuwbouwproject met appartementen is verkocht.

Wat als de bouwtijd wordt overschreden?

In de meeste overeenkomsten is bepaald dat de aannemer een bepaalde boete verschuldigd is voor elke dag dat de afgesproken bouwtijd wordt overschreden.  Hoewel het recht op vergoeding reeds bestaat bij overschrijding van de overeengekomen bouwtijd, is het altijd verstandig de aannemer een aangetekend schrijven te sturen waarin hij gewezen wordt op overschrijding van de bouwtijd en het recht op schadevergoeding. Eventueel kan daarbij worden aangekondigd dat het recht op schadevergoeding verrekend wordt met het openstaande restant van de aanneemsom.

Hoe hoog is de schade?

Als de opleveringsdatum bekend is, kan de schadevergoeding worden berekend. De schadevergoeding bedraagt het aantal dagen van de overschrijding van de bouwtijd x de per dag bepaalde boete. Afhankelijk van de overeenkomst wordt voor het aantal dagen van overschrijding uitgegaan van het aantal verstreken kalenderdagen sinds het verstrijken van de bouwtijd óf het aantal verstreken werkbare dagen sinds het verstrijken van de bouwtijd.

Let op: de meeste boetes gelden als een gefixeerde schadevergoeding. Dat betekent iha. dat niet de werkelijke schade kan worden gevorderd, ook al is die hoger. Maar als de werkelijke schade lager is, heeft de opdrachtgever toch recht op het hogere gefixeerde bedrag. 

In de praktijk komen regelmatig discussies voor over het aantal (on)werkbare dagen. Was bijvoorbeeld het weer wel zo slecht dat niet gewerkt kon worden? Een aannemer doet er verstandig aan dergelijke dagen goed te noteren en zo nodig te onderbouwen met weerrapporten van het KNMI.

Modelbrief claimen boete

Heeft u te maken met een aannemer die uw huis of ander bouwwerk te laat oplevert?, bestel dan onze modelbrief te laat opleveren waarmee u uw aannemer in gebreke stelt en aanspraak maakt op boetes.

Rechtshulp bij te laat opleveren

Onze advocaten hebben veel ervaring bij geschillen omtrent ( al dan niet ) te laat opleveren. Bel 020 - 6890 863 of mail daarom direct met ons zodra u met te late oplevering te maken krijgt. Dat voorkomt kostbare missers.

te laat opleveren huis