top klein

Meerwerk

 

Meerwerk, een bron van geschillen

Met enige regelmaat ontstaan er in de bouw (of verbouw) geschillen over de betaling van meerwerk. Dat kan bijvoorbeeld komen, omdat de opdrachtgever vindt dat het verrichte werk al behoort tot wat is afgesproken. Ook kan in geschil zijn of wel opdracht is gegeven voor de (extra) werkzaamheden of een discussie ontstaan over de prijs van het meerwerk. Wat is nu precies meerwerk en wat is daarover geregeld in Nederland?

Wat is meerwerk?

Meerwerk zijn de werkzaamheden in de bouw of verbouw die niet in de aannemingsovereenkomst of in de offerte zijn opgenomen, maar wel door de opdrachtgever gewenst zijn. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om het plaatsen tijdens de nieuwbouw van een dakkapel, wat niet overeengekomen was, maar ook om het plaatsen van extra stopcontacten.

Betaling verschuldigd?

Als aannemer en opdrachtgever na het sluiten van de aannemingsovereenkomst nog precies overeenkomen wat daarnaast nog aan extra werk wordt verricht en voor welke prijs is er niets aan de hand. Aannemer en opdrachtgever zijn dan precies overeengekomen welk bedrag nog bovenop de aanneemsom wordt betaald. In principe zal meerwerk ook direct moeten worden afgerekend omdat dit buiten eventueel gemaakte termijnafspraken (afspraken over momenten waarop deelbetalingen plaatsvinden) om gaat.

Als niet is afgesproken wat als meerwerk wordt gezien, geldt het volgende. In de situatie dat de opdrachtgever toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk wenst, kan de aannemer slechts een verhoging van de prijs vorderen wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de prijsverhoging die hiervan het gevolg is. Tijdig houdt in elk geval in dat de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd en de opdrachtgever de gelegenheid heeft gekregen hierover na te denken.

meerwerk

Waarschuwingsplicht

Voor de aannemer geldt dus een waarschuwingsplicht. Heeft hij daaraan niet voldaan, dan zou het zomaar kunnen zijn dat hij geen vergoeding ontvangt voor de “extra” uitgevoerde werkzaamheden. Datzelfde is van toepassing indien de aannemer zelf zaken tegenkomt die anders uitgevoerd moeten worden dan eerst bedacht en daar geen overleg over voert.
Een uitzondering geldt wel in de situatie dat de opdrachtgever zelf had moeten begrijpen dat de door hem gewenste toevoegingen of veranderingen de noodzaak van een prijsverhoging tot gevolg heeft. Indien de opdrachtgever dat zelf had moeten begrijpen, bestaat er dus geen waarschuwingsplicht van de aannemer. Een opdrachtgever moet bijvoorbeeld begrijpen dat het aanbrengen van meer stopcontacten tijdens een verbouwing dan eerst was bepaald tot een prijsverhoging leidt. Anders kan dat weer zijn indien er geen extra stopcontacten worden geplaatst maar deze op een andere plaats worden gemonteerd. Dan is immers niet zomaar duidelijk dat dit tot een noodzaak van een prijsverhoging leidt.

Modelbrief protest tegen meerwerk

Wordt u als opdrachtgever geconfronteerd met een te hoge factuur van uw aannemer, teken dan schriftelijk protest aan. Wij vervaardigden voor u een juridisch correcte modelbrief voor uw protest. Bestel deze voorbeelbrief op onze zuster-website door te klikken op 'modelbrief protest meerwerk'

Rechtshulp bij geschillen over meerwerk

Mocht u een juridische geschil hebben over meerwerk of over minderwerk dan kunnen onze advocaten u helpen het geschil voor u op te lossen. Bel voor rechtshulp 020 - 6890 863 of mail