top klein

Aansprakelijkheid bouwschade

 

Bouwschade door buren en andere oorzaken

Bij bebouwingen of verbouwingen komt het regelmatig voor dat door een derde schade wordt geleden. Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor indien uw buurman een aanbouw laat plaatsen en u daardoor schade lijdt. De vragen die dan rijzen zijn wie daarvoor aansprakelijk is en aan welke voorwaarden moet zijn voldaan. Gedacht kan worden aan de opdrachtgever (in het voorbeeld uw buurman), de aannemer en/of eventuele hulppersonen van de aannemer (niet-ondergeschikten).

De opdrachtgever

Als hoofdregel geldt dat alleen degene die de schade daadwerkelijk heeft veroorzaakt daarvoor aansprakelijk kan zijn. De opdrachtgever heeft in de meeste gevallen slechts opdracht gegeven aan de aannemer en dus de schade niet zelf veroorzaakt. In dat geval is de opdrachtgever niet aansprakelijk voor eventuele schade van een derde. Dat zou anders kunnen zijn indien de opdrachtgever zelf te kort is geschoten door bijvoorbeeld een verkeerde keuze van de aannemer of door het voorschrijven van een bepaalde werkwijze waardoor schade is ontstaan. Een professionele opdrachtgever zal - omdat hij geacht wordt meer kennis van zaken te hebben - eerder aansprakelijk zijn dan de particuliere opdrachtgever.

De hulppersonen

Een hulppersoon kan bijvoorbeeld zijn een onderaannemer die het werk geheel of gedeeltelijk uitvoert of een zelfstandige zonder personeel (ZZP-er) die een gedeelte van het werk verricht. Indien u weet dat door een hulppersoon een fout is gemaakt, kan deze rechtstreeks worden aangesproken door u. Voor aansprakelijkheid voor schade is wel het volgende vereist:
1. er moet sprake zijn van schade;
2. er moet sprake zijn van onrechtmatig handelen, dat wil zeggen dat de bouwwerkzaamheden op zodanige wijze zijn verricht dat daarin onrechtmatig handelen van de hulppersoon schuilt;
3. er moet een causaal verband aanwezig zijn tussen de fout en de schade, dat wil zeggen de oorzaak van de schade (in belangrijke mate) ligt in juist die onrechtmatige handeling.

In het algemeen geldt dat u zal moeten bewijzen dat er door de bouwwerkzaamheden schade is ontstaan aan uw woning. Met alleen aanwijzen van de schade bent u er dus niet.

De aannemer

Indien er geen hulppersonen zijn van de aannemer, kan een eventuele fout alleen door hemzelf of het personeel dat hij in dienst heeft zijn gemaakt. Voor zijn personeel is de aannemer verantwoordelijk, dus dient hij aangesproken te worden voor de schade. Of de aannemer aansprakelijk is in het concrete geval hangt af van de hiervoor genoemde drie vereisten voor aansprakelijkheid.

Behalve dat de aannemer voor zijn eigen onrechtmatige gedragingen aansprakelijk is (en die van zijn eigen personeel), is hij dat ook voor fouten van de genoemde hulppersonen. Indien er meerdere partijen betrokken zijn bij de bouwwerkzaamheden is vaak niet duidelijk wie wat doet of heeft gedaan. De aannemer draagt voor die anderen het risico. Een dergelijke risicoaansprakelijkheid is er echter alleen als de activiteiten van de hulppersonen normaalgesproken ook door de aannemer zelf worden verricht of in het verlengde liggen van zijn eigen activiteiten. Is dat niet zo dan kunnen alleen de hulppersonen zelf worden aangesproken.

Aansprakelijkheid aannemer - opdrachtgever

Voor vragen omtrent de aansprakelijkheid van aannemer ten opzichte van opdrachtgever voor gebreken in het bouwwerk verwijzen wij u naar onze pagina: gebreken

Voorbeeld brief aansprakelijkstelling aannemer of opdrachtgever

Heeft u te maken met bouwschade, of vreest u bouwschade? Stel de aannemer of opdrachtgever dan (op voorhand) aansprakelijk met behulp van een juridisch correcte voorbeeldbrief. Met deze brief stelt u de aannemer of opdrachtgever van het bouwwerk aansprakelijk en verzoekt u een zogeheten 'nulmeting'. U kunt deze modelbrief bestellen bij de website Recht & Raad door te klikken op: voorbeeldbrief aansprakelijkstelling bouwschade

Maar uiteraard kunt u er ook voor kiezen onze specialisten een brief voor u te schrijven.

Direct actie bij schade door bouwen:

Als u geconfronteerd wordt met bouwschade ( bijvoorbeeld schade door heiwerkzaamheden ) is het zaak direct actie te ondernemen. Door tijdsverloop kan immers het bewijs van de (oorzaak van de ) schade of aansprakelijkheid verloren gaan.  Lees meer over het stopzetten van bouwwerkzaamheden onze webpagina: bouw tegenhouden, bouw stopzetten.

Juridische hulp van een bouwrecht specialist

Het is uiteraard zaak de juiste juridische actie te ondernemen. Onze gespecialiseerde bouwrechtadvocaten kunnen u daarbij helpen. Zo kunnen wij voor u de schadeveroorzaker of opdrachtgever van het bouwwerk aansprakelijk stellen en een gerechtelijke procedure voor u starten om de bouw stop te zetten of uw schade te verhalen.

Bel voor een advies of rechtshulp: 020 - 6890 863 of mail 

 aansprakelijkheid bouwschade