top klein

Bouw tegenhouden, bouw stop zetten

Een aannemer wil in de nabijheid van uw huis gaan bouwen. U vreest bouwschade of andere narigheden en wilt de bouw voorkomen. Hoe doet u dat?

Bezwaarschrift

Het is in de eerste plaats zaak tegen de bouwvergunning een bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van uw gemeente.

Maar let op: een bezwaarschrift schorst niet de bouwvergunning. De aannemer kan daarom toch het werk aanvangen als hij in het bezit is van een bouwvergunning. De aannemer neemt daarbij overigens wel een risico, namelijk dat achteraf blijkt dat het bezwaarschrift wordt gehonoreerd.

Hoe daadwerkelijk de bouw stop te zetten of te voorkomen?

Als u per sé de bouw wilt voorkomen, zal u een 'voorlopige voorziening' bij de rechter moeten vragen. Een voorlopige voorziening is een kort geding procedure, waarbij u de rechter verzoekt de aannemer te verbieden te bouwen op straffe van een dwangsom voor het geval hij dat toch doet. Feitelijk wordt daarbij tevens schorsing van de bouwvergunning geëist.

Let op: Een voorlopige voorziening is een ‘voorlopige uitspraak’ van de rechter. Het kan zijn dat op een later moment - bijvoorbeeld als de aannemer aan extra voorwaarden voldoet - toch gebouwd mag worden.

De voorlopige voorziening kan aangevraagd worden gelijktijdig met, of na, het indienen van een bezwaarschrift. 

Spoedeisend belang vereist

De rechter zal bij de aanvraag van een voorlopige voorziening toetsen of de aanvrager een spoedeisend belang heeft. Meestal bestaat een dergelijk belang bij bouwzaken. Immers als er éénmaal gebouwd is, valt dit niet of  lastig terug te draaien.

bouw stop zetten

Aanvragen bij de bestuursrechter

De voorlopige voorziening voor het schorsen van een bouwvergunning ( en daarmee het afdwingen van een bouwstop) moet worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank. Onze bouwrecht advocaten kunnen u daarbij helpen.

Nulmeting voor aanvang bouw

Een veel voorkomende reden om te protesteren tegen een bouwwerk, is de vrees voor schade. Vaak is de bouwer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de bouwwerkzaamheden. Echter zal u wel moeten aantonen dat de schade is veroorzaakt door de bouw. Laat daarom altijd een zogenaamde nulmeting uitvoeren vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden. Als later schade blijkt, kunnen onze specialisten u helpen met het verhaal van uw schade.

Heeft u vragen of een bouwgeschil, bel ons op 020 - 6890 863 of mail.